Cieľom projektu je vyvinúť model vzdelávania rodičov v oblasti výučby cudzieho jazyka v ranom veku a s pomocou tohto modelu im uľahčiť prácu s ich deťmi, aby ich mohli sprevádzať procesom osvojovania si cudzieho jazyka. V kurzoch počas projektu, poskytneme rodičom školenia zamerané na tri oblasti : cudzí jazyk, metodika výučby cudzieho jazyka v ranom veku a vývojová psychológia.

V súčasnosti, si len málo detí začína osvojovať cudzí jazyk v ranom (predškolskom) veku. Tie deti, ktoré sa cudzí jazyk učia , navštevujú obyčajne kurzy v škole. Nevýhodou takéhoto prístupu je minimálny kontakt s cieľovým jazykom, takže vyučovaný jazyk aj naďalej zostáva jazykom cudzím.

Ďalšou nevýhodou môže byť úroveň jazykových vedomostí rodičov a ich metodických zručností . Hoci úroveň motivácie zo strany rodičov je dosť vysoká, zdá sa , že ich schopnosť preniesť cieľový jazyk do domáceho prostredia a každodenných aktivít je limitovaná, vzhľadom na ich jazykové vedomosti ,ale aj neistotu ,ako cudzí jazyk začleniť do činností, ktoré deti pravidelne vykonávajú.

Nemenej dôležitým faktorom môže byť aj cena kurzu , keďže navštevovať dobrý kvalitný kurz cudzieho jazyka od raného veku a zotrvať v ňom čo najdlhšie, môže byť finančne dosť náročné.

Z týchto dôvodov predpokladáme, že vzdelávanie rodičov formou školenia je tou najlepšiu cestu ako predĺžiť čas kontaktu dieťaťa s cudzím jazykom. Zároveň ide o najprirodzenejší a najekonomickejší spôsob výučby.

Navrhnutý model bude spracovaný za pomoci partnerských inštitúcií a za pomoci rodičov navštevujúcich Mum, Dad and Me clubs / klubov Mamka, ocko a ja / prípadne aj iných inštitúcií, fungujúcich v oblasti výučby jazyka v ranom veku.

Na základe takto získaných skúseností, sa bude táto pôvodná verzia modelu v spolupráci s našimi partnermi upravovať a výsledný model školenia pre rodičov následne rozširovať.

Kedy sa začať učiť cudzí jazyk?

 Odpoveď na túto zdanlivo jednoduchú otázku nie je ľahká a už vôbec nie jednoznačná. Ak budeme pátrať v odbornej literatúre, zistíme, že názory na začiatok cudzojazyčného vyučovania sú v zásade tri: ´čím skôr, tým lepšie, ´lepšie neskôr´ a ´záleží na podmienkach´.
Zjednodušene by bolo možné povedať, že z hľadiska začiatku cudzojazyčného vyučovania má každý vek svoje výhody, na ktorých možno stavať, ale tiež nevýhody, ktoré môžu proces osvojovania cudzieho jazyka aj jeho výsledky významným spôsobom ovplyvniť.
Ak začneme s osvojovaním cudzieho jazyka v ranom veku, potom za určitých podmienok, o ktorých sa dozviete v niektorom z ďalších článkov, zvládneme cudzí jazyk na veľmi vysokej úrovni, a to vrátane výslovnosti. Okrem toho sa osvojovanie cudzieho jazyka stane samozrejmou súčasťou nášho života a nový jazyk budeme prijímať bez predsudkov.
Pokiaľ sme v ranom veku s cudzím jazykom do kontaktu neprišli, nemusíme vešať hlavu, lebo aj neskorší začiatok vyučovania cudzích jazykov má svoje výhody. Ak začíname v dobe, keď sa už vieme učiť, vieme komunikovať v materinskom jazyku a získali sme rôzne vedomosti, potom je učenie sa cudzím jazykom rýchlejšie a efektívnejšie, i keď úroveň rodeného hovoriaceho pravdepodobne už nedosiahneme, hlavne čo sa týka výslovnosti.
Ak sa máme rozhodnúť pre rané vyučovanie cudzích jazykov, musíme starostlivo zvážiť konkrétne podmienky, za ktorých prebieha cudzojazyčné vyučovanie každého jednotlivca. Musíme tak urobiť zodpovedne s vedomím, že sa jedná o beh na dlhú trať – potenciálne výhody raného začiatku sa prejavia v dlhšom časovom horizonte za predpokladu, že osvojovanie cudzieho jazyka prebieha v priaznivých podmienkach.

Ako si deti osvojujú materinský jazyk?

Odpoveď na túto otázku nie je ľahká, ešte aj významného odborníka v tejto oblasti, profesora Williama O´Gradyho ako prvá odpoveď napadne: „Kiež by som vedel!“. Táto odpoveď naznačuje, že osvojovanie materinského jazyka je stále do istej miery zahalené tajomstvom. Vieme ešte pomerne málo o tom, ako to vlastne deti robia, že sú schopné zhruba vo veku piatich rokov komunikovať v materinskom jazyku. Pritom získanie poznatkov o spôsobe, akým sa deti učia jazyk svojich rodičov, je veľmi dôležité práve pre cudzojazyčné vyučovanie v ranom veku – veď začína v dobe, keď ešte osvojovanie materinského jazyka nebolo ukončené.
Pri skúmaní toho, čo sa v mysli detí odohráva, nemajú vedci jednoduchú úlohu, ak majú napríklad vysvetliť, ako malé dieťa pozná, kde v prúde zvukov začína a končí jedno slovo, ako pochopí jeho význam, ako utvorí vetu, atď. Vedci využívajú rôzne experimenty, pozorujú deti pri interakcii s rodičmi, starostlivo zaznamenávajú a analyzujú jazyk dieťaťa. Chyby, ktoré deti robia, sú pre nich dôkazom toho, ako prebieha vývoj reči.
Rodičia umožňujú rozvoj reči svojich detí tým, že ku nim rozprávajú. Malé deti prechádzajú najprv dlhým obdobím, počas ktorého sú vystavené materinskému jazyku, počúvajú, ako k nim rodičia rozprávajú, ale sami nič nehovoria. Tomuto obdobiu sa hovorí „obdobie mlčania“, ktoré je u každého dieťaťa rôzne dlhé – iste nájdete vo svojom okolí prípady, keď deti rozprávali vo svojich dvoch rokoch alebo naopak ako trojročné temer nerozprávali. Tempo rozvoja reči je individuálne. Výskumy potvrdili, že je nevyhnutné, aby dieťa v každej situácii rozumelo tomu, čo mu rodičia alebo iní opatrovníci hovoria. Rodič hovorí s dieťaťom o tom, čo sa robí tu a teraz, o tom, čo deti vidia a počujú, čo sa práve stalo alebo čo sa stane. Kontext konkrétnej situácie slúži deťom ako nápoveď pre porozumenie . Napríklad pri hre s hračkami rodič povie dieťaťu: „Podaj mi tú loptu, prosím.“ a ukazuje pritom na príslušný predmet. Bez tohto gesta by bolo porozumenie ťažké. Toto poznanie je veľmi dôležité aj pre cudzojazyčné vyučovanie, o tom bude aj niektorý z ďalších článkov.

Rané vyučovanie cudzích jazykov

Raný začiatok cudzojazyčného vyučovania prináša so sebou možnosť, že si za určitých podmienok osvojíme cudzí jazyk na veľmi vysokej úrovni, a to aj vrátane výslovnosti blízkej úrovni rodeného hovoriaceho.
Ak povieme vyučovanie, musíme si uvedomiť, že sa nejedná o vyučovanie, aké si pamätáme zo školskej triedy, ale jedná sa o sprostredkovanie kontaktov s cudzím jazykom takým spôsobom, ktorý je pre malé deti adekvátny a ktorý do určitej miery pripomína osvojovanie si materinského jazyka.
V jednom z minulých článkov sme naznačili, ako nám môžu poznatky o osvojovaní si materinského jazyka pomôcť pri vyučovaní cudzieho jazyka. Hlavne si musíme uvedomiť, že začiatok cudzojazyčného vyučovania sa riadi pravidlom „najprv porozumenie, potom produkovanie“. Inak povedané, najprv majú deti cudzí jazyk vo veľkej miere počúvať, učiť sa mu rozumieť, až potom ním rozprávať. Súčasne je potrebné rešpektovať vývoj jednotlivých detí a ponechať rodičovské ambície stranou – ak Paľko odpovedá pani učiteľke ochotne na otázky, ale váš Petrík nie, neznepokojujte sa, je to prirodzené, proste začne odpovedať neskôr a nie je správne ho nútiť. Tak môžete všetko pokaziť hneď na začiatku a dosiahnete pravý opak toho, že vaše dieťa bude mať angličtinu rado.
Ak sa rozhodnete pre rané vyučovanie cudzieho jazyka u svojich detí, majte realistické očakávania. Proces postupuje veľmi pomaly a hlavne v úvodnej fáze nie je zjavný, ako sme si to už vysvetlili. Nebuďte sklamaní, že vaše dieťa ani po roku nerozpráva, Je potrebné vytrvať, výhody raného začiatku sa za priaznivej situácie prejavia až s časovým odstupom. Aké sú tieto výhody, bude témou ďalšieho článku.

Výhody raného začiatku cudzojazyčného vyučovania

Tento článok bude venovaný výhodám raného začiatku cudzojazyčného vyučovania. Keby sme chceli byť úplne presní, mal by byť za nadpisom tohto článku otáznik. Zatiaľ nemáme k dispozícii dostatok výskumných zistení, ktoré by s vysokou mierou istoty hovorili jednoznačne v prospech raného vyučovania. Výskumne bolo overené, že potenciálne výhody tu sú. V neposlednej miere v prospech raného vyučovania hovoria aj niektoré príklady z praxe.
Ak sa dostane dieťa do kontaktu s cudzím jazykom už v ranom veku, má za priaznivých podmienok šancu zvládnuť cudzí jazyk vrátane výslovnosti na úrovni, ktorá je blízka úrovni rodeného hovoriaceho. Je to preto, že dieťa bolo vystavené zvukom cudzieho jazyka v dobe, keď dieťa bolo schopné tieto zvuky vďaka elasticite mozgu lepšie rozlišovať. Táto schopnosť je predpokladom správnej výslovnosti. Dieťa musí počuť zvuk mnohokrát, aby sa ho naučilo správne vyslovovať. Toto platí pre materinský aj cudzí jazyk. Výskumy napríklad ukázali, že deti, ktoré si osvojujú angličtinu ako materinský jazyk, zvládnu zvukovú realizáciu „th“ až po štvrtom roku života. Preto je pre osvojovanie cudzieho jazyka nutné také prostredie, v ktorom budú deti v častom a dlhodobom kontakte s cudzím jazykom. Ak sa budete ako rodičia rozhodovať pre konkrétnu inštitúciu, ktorá rané vyučovanie cudzích jazykov ponúka, zaujímajte sa o to, ako často sú deti v kontakte s cudzím jazykom, kto tento kontakt sprostredkuje, či „vyučovanie“ prebieha pre deti prirodzeným spôsobom. Ak má z dlhodobého hľadiska raný začiatok priniesť ovocie, tak je vhodnejšie si pre svoje dieťa vybrať inštitúciu, ktorá sa snaží vytvárať cudzojazyčné prostredie, ktoré presahuje medze jednej „lekcie“ týždenne.
Ďalšie výhody raného začiatku cudzojazyčného vyučovania spadajú do oblasti postojov, hodnôt, týkajú sa identity. Malé dieťa pristupuje k cudziemu jazyku a kultúre bez predsudkov, nemusí prekonávať rôzne bariéry ako napríklad negatívne postoje k cieľovému jazyku, lebo v tomto veku pre nich cudzí jazyk nepredstavuje hrozbu. Aby to tak zostalo, je nutné, aby cudzojazyčné prostredie bolo pre dieťa spojené s pocitom bezpečia. Ak sa stane, že dieťa cudzí jazyk odmieta, musíme jednať citlivo a nenásilne, aby sme hoci aj s dobrým úmyslom nevybudovali v deťoch strach alebo úzkosť z cudzieho jazyka.

Rodičia a rané vyučovanie cudzích jazykov

Aká je vlastne úloha rodičov v kontexte cudzojazyčného vyučovania v ranom veku? Veľmi dôležitá. Predovšetkým sú to rodičia, ktorí rozhodujú o tom, či dieťa v ranom veku zapojiť do cudzojazyčného vyučovania alebo nie. Ako sme už uviedli, je to rozhodnutie zodpovedné, ktoré významne ovplyvní život rodiny, lebo z neho vyplýva niekoľko záväzkov.
Prvý z nich sa týka organizácie života rodiny tak, aby sa dieťa (s rodičom) mohlo „vyučovania“ v klube, škôlke alebo inej inštitúcii, pokiaľ je to možné, pravidelne zúčastniť. Úlohou rodičov je tiež zaistiť, aby vyučovanie cudzieho jazyka bolo pre deti pozitívnou skúsenosťou, aby sa stalo príjemnou súčasťou života dieťaťa. Netrpezlivosť, nadmerné očakávanie a tlak na produktívne používanie jazyka môžu zabrániť tomu, aby sa potenciálne výhody raného začiatku zmenili v reálne zisky. Skôr ako nútiť dieťa, aby na požiadanie babičke alebo dedkovi spievalo a recitovalo básničky, je vhodnejšie navodiť situáciu, pri ktorej sa pesnička spieva alebo ju prehrať z CD prehrávača a nechať dieťa rozhodnúť sa, či sa pridá alebo nie.
Ďalším záväzkom je zaistenie kontinuity cudzojazyčného vyučovania. To znamená starostlivo vyberať školu vyššieho stupňa, kde dieťa bude môcť nadviazať na získané skúsenosti a bude môcť postúpiť na vyššiu úroveň. Opakovanému začínaniu od začiatku, ktoré má na deti demotivačný účinok, je nutné sa vyvarovať. Nie je pravdou, čo často počujeme: „Ale veď mu to neuškodí, ak si to pekne zopakuje .“ Opakovanie je síce matka múdrosti, ale bez zvyšovania náročnosti k posunu nedôjde.
V neposlednej miere je tu záväzok poskytnúť v každodenných činnostiach priestor pre kontakt s cieľovým jazykom. Niektorí rodičia vytvárajú cudzojazyčné prostredie v rodine využitím audio alebo video nahrávok s riekankami, pesničkami, príbehmi či rozprávkami. Komunikatívne zdatní rodičia vstupujú i do cudzojazyčnej interakcie s dieťaťom. Literatúra odporúča prevádzať používanie cudzieho jazyka s jedným rodičom v určitej situácii (napr. ak sa dieťa hrá s otcom vonku, so špecifickým prostredím (napr. „anglický“ kútik detskej izby) alebo s konkrétnou úlohou (ak sa dieťa hrá s medvedíkom). Ak rodičia plán dôsledne dodržia, dieťa bude očakávať cudzojazyčný vstup, kedykoľvek pôjde von, kedykoľvek sa objaví v „anglickom“ kútiku alebo kedykoľvek sa začne hrať s konkrétnym medvedíkom. Skúsenosti niektorých rodičov s aplikáciou tohto pravidla sú však opačné. Deti v určitých zavedených situáciách očakávajú cudzojazyčnú komunikáciu a reagujú odmietavým postojom. Lepšie ako násilné presadzovanie zavedenej rutiny bude zmena a používanie cudzieho jazyka v nových situáciách.

Spoločne

O úlohe rodičov v cudzojazyčnom vzdelávaní sme už písali. V tomto článku sa na ňu pozrieme ešte z iného uhla pohľadu. Rané vyučovanie cudzích jazykov vytvára priestor pre užšiu spoluprácu rodiny s materskou školou a tiež pre ďalší typ spoločenských aktivít rodičov a detí.

Ak ste sa rozhodli umožniť svojim deťom kontakt s cudzím jazykom v predškolskom veku, urobili ste zodpovedné rozhodnutie a iste sa budete o angličtinu v škôlke zaujímať. Najprv je dôležité zoznámiť sa s tým, kam má vyučovanie smerovať, čo sa majú deti naučiť. Ak to urobíte, Vaše očakávania budú realistické a nebudete prežívať sklamanie z toho, že dieťa po roku nehovorí plynule.

Veľmi užitočné je ísť sa pozrieť, ako „vyučovanie“ prebieha. Možno s prekvapením zistíte, že dôležitú úlohu majú hry, básničky, pesničky či pohybové aktivity a že slovíčka sa neskúšajú. Pri pozorovaní získate nielen inšpiráciu pre Vašu prípadnú komunikáciu s dieťaťom v cudzom jazyku, ale tiež zistíte, ako sa v cudzojazyčnom prostredí Vaša dcérka alebo synček chová, ako ho prijíma. Môže sa stať, že budete svedkom toho, že Vaše dieťa sa odmieta zúčastniť aktivít. Môže to mať mnoho príčin – nálada dieťaťa, jeho zdravotný stav, typ činnosti alebo Vaša prítomnosť, to môžu byť niektoré z nich. Ak sa to stane, je dobré od pani učiteľky zistiť, ako často sa takéto chovanie opakuje. Hlavným cieľom vyučovania cudzích jazykov v ranom veku je budovať v deťoch pozitívne postoje k cudziemu jazyku a kultúre. Preto nemôžeme negatívne reakcie prehliadnuť, zvlášť tie opakované a musíme sa pokúsiť odhaliť príčiny takéhoto chovania. Neexistuje však žiadna univerzálna rada, čo robiť, lebo každý prípad je jedinečný, Buďte empatickí a citliví k potrebám svojho dieťaťa a v spolupráci s učiteľmi určite nájdete rozumné riešenie.

Aby ste nezostali len pozorovateľom, môžete sa zapojiť do cudzojazyčného života škôlky aj aktívne. Niektoré škôlky usporiadajú v priebehu roka rôzne kultúrne akcie pre deti a ich rodičov, kde komunikačným jazykom je angličtina. Prekonajte svoje zábrany a zúčastnite sa akcie, získate tak nový pohľad na vec zvnútra. Požiadavka spolupráce medzi školou a rodinou nezostane len na papieri, ale stane sa realitou. A navyše Vás možno takáto akcia bude motivovať k tomu, aby ste sa k štúdiu cudzieho jazyka vrátili alebo ho zintenzívnili.

Viac ako precvičovanie slovíčok

Laikovi sa môže zdať, že „vyučovanie“ angličtiny u predškolských detí je vlastne veľmi jednoduché. Tomu, kto vyučuje, stačí vedieť pár slovíčok a s deťmi ich precvičovať. Toto je jeden z najrozšírenejších mýtov o ranom vyučovaní cudzích jazykov.

Nie je to však tak, čo zistíte rýchle, ak sa pôjdete pozrieť do škôlky na angličtinu. Aby si deti mohli osvojiť cudzí jazyk, musíme s nimi komunikovať takým jazykom, ktorému v danej situácii rozumejú. Učiteľka používa zjednodušený jazyk. Ak napríklad rozpráva nejaký príbeh, hovorí v krátkych vetách s jednoduchou stavbou, používa primeranú slovnú zásobu – slová, ktoré deti poznajú alebo ich význam odhadnú z kontextu. Rozpráva pomaly a zreteľne, pritom ukazuje deťom obrázkovú knižku alebo gestami naznačuje, čo sa v príbehu odohráva. Dieťa využíva pre túto situáciu špecifické „navádzanie“, vďaka ktorému príbehu rozumie. Tento proces Vám určite pripomenie, ako sa Vaše deti učili materinský jazyk.

Slová, ktorým deti rozumejú, sa nazývajú receptívna slovná zásoba. Jej rozsah sa dá len ťažko určiť a medzi jednotlivcami sú veľké rozdiely. S istotou je možné povedať len toľko, že jej rozsah je väčší ako tzv. produktívna slovná zásoba, čo sú slová, ktoré dieťa používa vo svojej reči a omnoho neskôr v písomnom prejave. Porozumenie predchádza produkcii, dieťa teda rozumie celej rade slov, ale vo svojej reči ich aktívne nepoužíva alebo nehovorí vôbec. Nie je to vina Vášho dieťaťa ani učiteľky, ale jedná sa o špecifiká osvojovania cudzieho jazyka v ranom veku. Určite by bolo nesprávne deti do produkcie nútiť. Jedná sa o prechodný stav, potrebujú viac času.

Q1:    Prečo je učenie sa cudzieho jazyka v ranom veku tak dôležité? Naozaj to znamená čím skôr , tým lepšie?

A:    Je dôležité využiť naplno potenciál malých detí. Ovládať cudzí jazyk má pozitívny efekt . Pri posluchových vzorcoch sa zvyšuje vedomie, ktoré pri učení napomáha deťom venovať viac pozornosti ich vlastnému jazyku. Veľmi dobre ich to pripraví na posluchové cvičenia, s ktorými sa stretnú neskôr v škole.
Zaujímavé sú tiež sociálne aspekty učenia sa cudzieho jazyka v ranom veku. Deti spoznávajú výnimočnosť zvukov, gramatiky, slov a viet, taktiež sa vyvíja schopnosť adaptácie na veci, ktoré sú pre ne kultúrne neznáme.
________________________________________

Q2:    Neobjavujú sa obavy kvôli nadmernom preťažení dieťaťa?

A:    Pri myšlienke nadmerného zaťažovania dieťaťa, naozaj nemusíme mať obavy, obzvlášť ak hovoríme o 45min. intervale týždenne. Dokonca v bilingválnych materských školách, kde napríklad francúzski učitelia používajú iný jazyk – v tomto prípade francúzštinu v každodennom živote, príležitostne čítajú deťom príbehy, ani tu sa nedá hovoriť o otázke alebo problematike nadmerného preťažovania. Tlak prichádza len vtedy, ak pri určitých vyučovacích cieľoch, majú byť podané výsledky v krátkom čase, keď sa dieťa bojí zlého prístupu zo strany vyučujúceho alebo keď si rodič nastaví privysoké ciele pre svoje dieťa.

________________________________________

Q3:    Môže učenie sa cudzieho jazyka v ranom veku uškodiť rozvoju materinského jazyka?

A:    Môžu sa objaviť nejaké interferencie, ale to len ojedinele. Deti staršie ako 36 mesiacov pri výučbe cudzieho jazyka v ranom veku nezažili a nemali žiadne vážne problémy pri učení sa materinského jazyka alebo jeho používaní. Práve naopak, uvedomenie si zvuku a rytmu jazykov sa posilní, a ak sa dieťa učí písať v cudzom jazyku, vytvorí si dva rozdielne systémy. Je dôležité rozlišovať tieto dva systémy. Na tejto úrovni sú deti šťastné, spolupracujú, pokúšajú sa komunikovať, a to je aj výkon, ktorý sa očakáva.

________________________________________

Q4:    Môže výučba cudzieho jazyka v ranom veku poškodiť formovanie identity?

A:    Deti nevedia, že existuje akási diverzita a tak ju v takom ponímaní nechápu alebo ju pozorujú pri iných deťoch bez toho, aby to zažili. Učením sa dvoch jazykov, učením sa myslieť v dvoch jazykoch deti žijú a zažívajú pluralitu. Nie sú viac väzňami monolitickej identity. Jednou z najčastejšie kritizovaných oblastí učenia sa cudzieho jazyka v ranom veku je risk, že sa vytvorí osobnosť ,, bez koreňov,,. V skutočnosti vytvárame osoby, ktoré majú korene ako všetci ostatní, a tiež si uvedomujú, že to nie sú jediné možné korene, ale že je ich viac podľa osobností.

________________________________________

Q5:    Zlepšuje učenie sa cudzieho jazyka v ranom veku kognitívne schopnosti?

A:    V niektorých smeroch áno. Ďalší jazyk je výzva, ďalší jazyk je fascinujúci, materiály pre prácu sú výborné. Ak návštevník alebo skupina z materskej školy pochádza zo susednej krajiny, zvedavosť hosťujúcich je obrovská a chcú čo najviac porozumieť svojim hosťom. Pri výskumoch sa zistilo, že učenie sa jazyka v ranom veku, môže dokonca zlepšiť neverbálne kognitívne schopnosti ako matematika.

________________________________________

Q6:    Majú deti, ktoré sa učia cudzí jazyk v ranom veku výhodu pri učení sa ďalšieho cudzieho jazyka?

A:    Je to pre nich ľahké ak sú naďalej motivované správnymi inštrukciami a učiteľmi, ktorí ich vystavili v situáciách, kde zažili ako sa cudzí jazyk skutočne používa.
________________________________________

Q7:    Co sa stane ak dieťa nepokračuje vo vzdelávaní neskôr v škole alebo ak sa v škole učí iný cudzí jazyk? Bola všetka námaha a úsilie v predškolskom veku zbytočné?

A:    Tento problém kontinuity existuje, dokonca aj v prípade, keď sa dieťa začne učiť angličtinu v materskej škole a potom pokračuje v štúdiu rovnakého jazyka v škole.
Aj keď možno je tu menej priestoru na jazyky vo vyšších úrovniach vzdelávania, učenie sa cudzieho jazyka v ranom veku otvorí deťom myseľ a zbaví ich strachu z ťažkostí pri učení sa cudzieho jazyka.
________________________________________

 

Q8:    Prečo je dôležité zahrnúť rodičov do procesu raného učenia sa cudzieho jazyka ich detí?

A:    Projekt vytvorí školiaci model pre rodičov, aby im umožnil stať sa akými si sprievodcami v jazykovom vzdelávacom procese. Skoliaci model pre rodičov bude stáť na troch pilieroch. Kurzy ponúknu nasledovné okruhy :
•    schopnosť hovoriť cudzím jazykom
•    metodika pre učenie sa jazyka v ranom veku
•    poznatky z vývinovej psychológie
Skolenie rodičov je najlepší spôsob ako maximálne využiť čas, pre oboznámenie sa dieťaťa s cieľovým jazykom v prirodzenom a tiež najšetrnejšom spôsobe.

Cieľ 1:

 

Naučiť sa pomenovať obrázky na stranách kocky.
Vyrobíme kocku z kartónu, dosť pevnú a dosť veľkú. Kocka by mala byť obalená v striebornom baliacom papieri ( alebo v inom pevnejšom dostupnom baliacom materiáli).Na každou stranu kocky nalepte priehľadný obal na CD. Tento obal prilepte ku kocke len z troch strán štvrtú ponechajte voľnú tak, aby bolo možné obrázky meniť podľa témy (multifunkčná kocka).

———————————————————————————————————————————-

Cieľ 2:

 

Naučiť sa pomenovať obrázky na stranách kocky.
Jednoduchší spôsob ako vytvoriť kocku je nalepiť na každú stranu kocky obrázok (monofunkčná kocka).
_________________________________________________________________________________________

 

 

 

Cieľ 3:

 

Naučiť sa pomenovať obrázky skladaním skladačky – puzzle.
Spolu s dieťaťom vyberte rôzne obrázky z časopisu a prilepte ich na kartón. Potom obrázky postrihajte na rôzne veľké časti tak, aby sa zohľadnil vek dieťaťa a úroveň jeho schopností. Dieťa by z týchto častí malo poskladať puzzle.

————————————————————————————————————————————–

 

Cieľ 4:

Naučiť sa pohyby ( bežať, chodiť, liezť atd. ) a rôzne spôsoby ako sa hýbať ( pomaly, rýchlo).
Nakreslite tvár ( oči, nos a ústa) na starú ponožku. Natiahnite si ponožku na ruku a zahrajte zvieratko.

——————————————————————————————————————

 

 

 

Cieľ 5

 

: Naučiť sa pomenovať obrázky pomocou vytvorenej knihy.
Vyberte spolu s dieťaťom rôzne obrázky z časopisu a nalepte obrázky na farebný kartón. Napíšte názov predmetu. Slovná zásoba dieťaťa sa môže rozširovať podľa jeho veku a schopností.

____________________________________________________________________________________________

 

VIDEO

 

Cieľ 6

Naučiť sa a precvičovať farby.
Rozdelíme kartónový papier na 6 štvorcov. Spolu s dieťaťom vyfarbite každý štvorec inou farbou . Môžete použiť rôzne materiály- farebný papier, pierka, rozprašovacie a iné farby. Poradie farieb by malo korešpondovať s textom piesne (The Colour Song). “Red, pink, yellow, purple, green or blue“ Červená, ružová, žltá, fialová, zelená alebo modrá. Aká je tvoja obľúbená farba? Prosím, povedz mi to. Je to červená, ružová, žltá, fialová, zelená alebo modrá? ( spievame podľa melódie pesničky (Ten Green Bottles) Pesničku môžete spievať spolu so svojim dieťaťom, ukazujúc pritom vždy na príslušnú farbu.

______________________________________________________________________________________________

 

Cieľ 7

 

Názvy oblečenia , časti tela a farby.
Pre každý jeden kus oblečenia si môžete vyrobiť jeden malý model z kartónového papiera. Spolu so svojím dieťaťom si vystrihnite a ozdobte ho. Tričko na obrázku je ozdobené za použitia korkových vrchnákov a farby. Deti zvyčajne obľubujú lepenie. Kým dieťa ozdobuje kus oblečenia, pomenujte farby , ktoré používa. Napríklad- poďme pridať viac modrej sem, červená farba tu vyzerá úžasne. Keď máte viac kusov oblečenia, môžete ich zavesiť a pomenovať každé jedno osobitne. Napríklad -toto je tričko, toto sú nohavice, toto je čiapka atď. Tak isto môžete obliecť papierové dievča alebo chlapca, a vymenovať, na ktorú časť tela patrí aké oblečenie. Napríklad- to tričko patrí na jeho brucho, šortky patria na nohy. Kusy oblečenia môžu byť prilepené použitím velcro.

________________________________________________________________________________________________

 

 

Cieľ 8

Naučiť sa a precvičovať farby , časti tela pavúka.
Vytvorte pavúka použitím kartónového papiera, prúžky farebného papiera, plastové oči. Takisto budete potrebovať lepidlo a spínací strojček na pripojenie elastických častí k pavúčiemu telu. Vaše dieťa vám pomôže vystrihnúť pavúčie telo. Môže tiež vystrihnúť prúžky na vytvorenie pavúčích nôh, môžete mu dať inštrukcie na to ako sa to urobí. Napríklad: otvoriť , vystrihnúť , otvoriť vystrihnúť a je to hotové. Dobrý výkon. Pomenujte každú časť tela, ktorú lepíte na pavúka. Napríklad : Toto sú oči. A toto sú nohy. Môžete precvičovať farby, ukazovaním na pavúčie nohy. Vaše dieťa si bude užívať skákanie pavúka použitím gumičky. Kým pavúk skáče hore dole, môžete spievať pesničku Incy Wincy Spider.

 

 

VIDEO

 

 

————————————————————————————————————————————————

 

 

Cieľ 9

 

Naučiť sa používať slová ,,šťastný a smutný,, naučiť sa časti tváre a precvičiť si ich.
Vytvorte dve tváre použitím rôznych materiálov- kartónový papier použiť na vytvorenie hlavy, vlnu na vlasy, molitan na nos, zvýrazňovače a farbu. Obidve tváre by mali vyzerať rovnako alebo podobne okrem úst. Ústa na jednej tvári by sa mali smiať a na druhej sa mračiť. Rozhodnite ako sa bude tento ,,človek volať,, napríklad – Toto je Pavol. Ahoj Pavol. Pomenujte časti tváre, na ktorých vy a vaše dieťa pracujete. Na príklad – Poďme teraz urobiť vlasy. Ok, už sú urobené. Urobíme nos? Keď vyrobíte ústa zvýraznite, že osoba je šťastná ( ukážte na obrázok a usmejte sa širokým úsmevom na vaše dieťa) alebo smutná ( ukážte na smutné ústa a vyjadrite svoj smutný výraz). Opakujte to niekoľkokrát. Potom si zaspievajte pesničku If you are happy and you know it.
(http://www.songsforteaching.com/folk/ifyourehappyandyouknowit2kind.php)

_________________________________________________________________________________________________

Pracovný zošit 10

Praktická pomoc pre učiteľov, rodičov a deti.


PREZENTÁCIA WORKBOOK  

 

_________________________________________________________________________________________________

 

 

 

Cieľ 11

 

Naučiť sa precvičovať výrazy tváre
Vystrihnite dva obdĺžnikové tvary z kartónu, jeden väčší a jeden menší. Z veľkého vytvoríme rám, do ktorého vložíme tvár. Z menšieho vytvoríme fotoaparát. Vnútornú časť malého obdĺžnika vystrihneme, zostane nám rám, na ktorý nalepíme priesvitnú fóliu. Znova si vystrihneme malý kúsok kartónu, aby sme si vyrobili tlačidlo na fotoaparáte. Nalepíme ho do horného rohu. Pretože toto je karnevalový mesiac, ozdobili sme rámy pestrofarebným papierom. V horných rohoch fotoaparátu urobíme dve dierky, cez ne pretiahneme šnúrku na fotoaparát. Do veľkého rámu môžete vkladať rôzne obrázky ( šťastnú, smutnú, zábavnú, vydesenú, prekvapenú tvár ). Použitím malého rámčeka fotograf môže začať fotiť.

___________________________________________________________________________________________________

 

Cieľ 12

:

Naučiť sa a precvičovať názvy jedál.
Vezmite si niekoľko párov starých ponožiek. Spolu s vašim dieťaťom urobte malé papierové gule a vložte ich do ponožky. Nechajte trochu miesta v prvej ponožke. Vezmite si druhú ponožku a urobte to isté. Vložte druhú ponožku do prvej, v ktorej ste nechali miesto, uviažte špagát na poslednú časť prvej ponožky, kde ste vložili druhú ponožku. Pokračujte takto ďalej a vytvorte stonožku. V úplne poslednej ponožke nechajte viac miesta, tak aby ste mohli vložiť napríklad jablko. Ak chcete, na poslednú ponožku môžete nakresliť oči a nos. Teraz spolu s vašim dieťaťom môžete začať kŕmiť stonožku vymenovaním rôzneho jedla. Na konci hry môžete ponožku tiež naplniť papierovými guľami a uzavrieť so špagátom.

______________________________________________________________________

 

Cieľ 13

 

Naučiť sa a precvičovať rôzne slová.
Spolu s vašim dieťaťom, vyberte rôzne obrázky z časopisu. ( môžete použiť aj nálepky). Vystrihnite z kartónového papiera obdĺžnikový tvar. Vybrané obrázky nalepte spolu na kartón. Ku obrázkom napíšte názvy predmetov ( cd perom môžete napísať slová aj po pokrytí plochy). Potom použite d- c – fix ( priesvitný lepiaci papier ). Týmto obalom podložku ochránite pred jedlom a nápojmi. Je možné použiť rôzne témy napríklad – ročné obdobia, farby.

____________________________________________________________________________________________________________

 

Cieľ 14

Naučiť sa poznávať predmety a ich názvy.
Vyrobte veľkú krabicu s vrchnákom a pokryte ju farebným baliacim papierom. Vo vrchnáku urobte dieru dosť veľkú nato, aby sa tam zmestila ruka. Zo starého svetra odstrihnite rukáv a pripevnite ho spinkami k otvoru na vrchnáku krabice . Potom spinky zakryte nálepkami, alebo lepiacou páskou, aby sa deti neporanili. Najprv do vnútra vložte veci, ktoré ste vybrali a pomenujte ich spolu s dieťaťom ( na začiatku začnite s malým množstvom). Potom nechajte dieťa, aby vložilo ruku cez rukáv do vnútra krabice a niečo vytiahlo.

 • Ahlberg, Janet. Ahlberg. Allan. Each Peach Pear Plum. USA: Puffin Books, 1978
 • Ahlberg, Janet. Ahlberg. Allan. The Jolly Christmas Postman. USA: Little, Brown and Company, 1991
 • Ahlberg, Janet. Ahlberg. Allan. The Jolly Postman or Other People’s Letters. USA: Little, Brown and Company, 1986
 • Beskow, Elsa. Christopher’s Harvest Time. UK: Floris Books, 1992
 • Bourgeois, Paulette. Clark, Brenda. Frainklin is Messy.USA: Scholastic Inc., 1994
 • Bourgeois, Paulette. Clark, Brenda. Frainklin’s Baby Sister.Canada: Kids Can Press Ltd., 2000
 • Brown, Margaret Wise. The Runaway Bunny. USA: Harper Collins Publishers, 2005
 • Degen, Bruce. Jamberry. USA: Harper Collins Publishers, 1983
 • Dr. Seuss. Did I Ever Tell You How Lucky You Are? USA: Dr. Seuss Enterprises, L.P., 1973
 • Eggers, Dave. The Wild Things. USA: First Vintage Books, 2010
 • Glaser, Linda. It’s Fall. USA: Millbrook Press, 2001
 • Glaser, Linda. It’s Winter. USA: Millbrook Press, 2002
 • Guarino, Deborah. Is Your Mama a Llama?.USA: Scholastic Inc, 2004
 • Hargreaves, Roger. Little Miss. The Complete Collection. UK: Egmont UK Limited, 2010
 • Hargreaves, Roger. Mr. Men. The Complete Collection. UK: Egmont UK Limited, 2010
 • Hill, Eric. Spot Goes to the Park. USA: Puffin Books, 2003
 • Hill, Eric. Spot Visits his Grandparents. USA: Puffin Books, 1998
 • Isadora, Ragel (The Brothers Grimm). The Fisherman and his Wife. USA: G.P.Putnam’s Sons, 2008
 • Johnson, Crockett. Harold and the Purple Crayon, USA: Harper Collins Publishers, 1955
 • Keats, Ezra Jack. The Snowy Day. USA: Puffin Books, 1976
 • Lee Burton, Virginia. Mike Mulligan and his Steam Shovel. USA: Houghton Mifflin Company, 1967
 • Murphy, Jill. Peace at Last. USA: Penguin Putnam Inc., 1980
 • Potter, Beatrix. The Tale of Peter Rabbit. UK: Penguin Group, 1991
 • Sendak, Maurice. Where the Wild Things Are. USA: HarperCollins Children’s Books, 1991
 • Silverstein, Shel. The Giving Tree. USA: Harper Collins Publishers, 1992
 • Ward, Cindy. DePaola, Tomie. Cookie’s Week. USA: Penguin Putnam Books, 1997

Audio & Video

 • Hildebrand, Steve. Stevie Rue-The Good Old Days CD. Praha: Aaada, 2003
 • Hildebrand, Steve. Stevie Rue and the Lucky Stars CD. Praha: Aaada, 2002
 • Hildebrand, Steve. Stevie Rue- Scarecrow CD. Praha: Aaada, 2005
 • Rinne, Peter. Musical letters and numbers. Collins, 2001
 • Rinne, Peter. Musical letters: Alphabet Songs and Rhymes (Audio Cassette). Collins, 2001
 • Rosen, Michael & Oxenbury, Helen. We’re Going on a Bear Hunt DVD. Walker Books Ltd, 2006
 • Various artists. Dingle Dangle Scarecrow CD. CYP Music, 2005

Websites

Books & Mixed media products

 • The Runaway Bunny (Mixed media product)
  By (author) Margaret Wise Brown
  ISBN 13: 9780061142710 ISBN 10: 0061142719
 • Corduroy (Picture Puffin S.) (Paperback)
  By (author) Don Freeman, Illustrated by Don Freeman
  ISBN 13: 9780140501735 ISBN 10: 0140501738
 • Christopher s Harvest Time (Hardback)
  By (author) Elsa Beskow, Translated by Joan Tate, Translated by Polly Lawson
  ISBN 13: 9780863151514 ISBN 10: 0863151515
 • It s Winter! (Celebrate the Seasons! (Paperback)) (Paperback)
  By (author) Linda Glaser
  ISBN 13: 9780761316800 ISBN 10: 0761316809
 • It s Fall! (Paperback)
  By (author) Glaser, Linda/ Swan, Susan (ILT)
  ISBN 13: 9780761313427
 • The Lorax: Yellow Back Book (Paperback)
  By (author) Dr. Seuss, Illustrated by Dr. Seuss
  ISBN 13: 9780007173112 ISBN 10: 0007173113
 • Did I Ever Tell You How Lucky You Are?: Yellow Back Book (Yellow back book) (Paperback)
  By (author) Dr. Seuss, Illustrated by Dr. Seuss
  ISBN 13: 9780007173129 ISBN 10: 0007173121
 • How the Grinch Stole Christmas (Paperback)
  By (author) Dr. Seuss
  ISBN 13: 9780007365548 ISBN 10: 0007365543
 • The Tale of Peter Rabbit (Picture Puffin S.) (Paperback)
  By (author) Beatrix Potter, Illustrated by Beatrix Potter
  ISBN 13: 9780140542950 ISBN 10: 0140542957
 • The Giving Tree (Hardback)
  By (author) Silverstein
  ISBN 13: 9780060256654 ISBN 10: 0060256656
 • Where the Wild Things Are (Paperback)
  By (author) Maurice Sendak, Illustrated by Maurice Sendak
  ISBN 13: 9780099408390 ISBN 10: 0099408392
 • The Snowy Day (Picture Puffin S.) (Paperback)
  By (author) Ezra Jack Keats
  ISBN 13: 9780140501827 ISBN 10: 0140501827
 • Harold and the Purple Crayon (Purple Crayon Books) (Paperback)
  By (author) Crockett Johnson
  ISBN 13: 9780064430227 ISBN 10: 0064430227
 • Jamberry (Paperback)
  By (author) Bruce Degen
  ISBN 13: 9780064430685 ISBN 10: 0064430685
 • Cookie s Week (Paperback)
  By (author) Cindy Ward, Illustrated by Tomie DePaola
  ISBN 13: 9780698114357 ISBN 10: 0698114353
 • Sheep in a Jeep (Paperback)
  By (author) Shaw
  ISBN 13: 9780395470305 ISBN 10: 0395470307
 • Mike Mulligan and His Steam Shovel (Sandpiper Books) (Paperback)
  By (author) Virginia Lee Burton
  ISBN 13: 9780395259399 ISBN 10: 0395259398
 • Is Your Mama a Llama? (Paperback)
  By (author) Guarino, Deborah/ Kellogg, Steven (ILT)
  ISBN 13: 9780439598422
 • The Fisherman and His Wife (Hardback)
  By (author) Brothers Grimm, Retold by Rachel Isadora
  ISBN 13: 9780399247712 ISBN 10: 0399247718