Plynulé ovládanie cudzích jazykov je dnes nevyhnutnosťou. English Learning Centre (ELC) je výnimočným jazykovým centrom svojho druhu na Slovensku, vzdelávajúcim deti v anglickom jazyku už od dvoch rokov a jediným, ktoré poskytuje kontinuálne vzdelávanie v tomto jazyku aj po skončení predškolskej dochádzky. Starostlivosť ELC sa začína v ELC anglickej škôlke, kde prvé hodiny deti absolvujú spolu s ich najbližšími. Vo vzdelávaní pokračujú v anglickej družine, kam prichádzajú po skončení klasického vyučovania. Rovnako stredoškoláci trávia poobedia a večery v spoločnosti angličtiny. Štúdium v ELC deti ukončujú absolvovaním Cambridge skúšok: I. úroveň KET, II. úroveň PET a FCE.

 

English Learning Centre vzniklo v roku 1990 a ročne ho navštevuje približne 125 detí. Od roku založenia po dnes to predstavuje okolo 2 500 študentov spolu vo všetkých typoch kurzov.

V ELC disponujeme unikátnou metodikou pre výučbu cudzieho jazyka, ocenenou Európskou značkou v roku 2003 Európskou komisiou pre vzdelávanie a Ministrom školstva SR. Vzdelávanie majú na starosti kvalifikovaní pedagógovia s excelentnými znalosťami angličtiny. Spolupracujeme s anglicky hovoriaci lektormi – English Native Speakers, ktorí sa u nás vystriedali z Veľkej Británie, Nového Zélandu, Austrálie, USA či Kanady. Jazykové vedomosti nadobudnuté v ELC zodpovedajú výsledkom mnohoročného trvalého pobytu dospelého človeka v zahraničí.

Inšpiráciou pre vznik English Learning Centre boli pre mňa skúsenosti z bilingválnych rodín, kde sa deti spontánne učili cudzí jazyk od narodenia a hovorili ním plynulo. Rovnako skutočnosť, že v tej dobe neexistovala inštitúcia, ktorá by vzdelávala deti v cudzích jazykoch od útleho veku po 3. ročník základnej školy, kedy sa na niektorých z nich štúdium cudzích jazykov zavádzalo.

 

Deti, navštevujúce ELC sú schopné používať slovenčinu aj angličtinu rovnako intenzívne a bez zábran, pretože v tomto jazyku už aj rozmýšľajú. Prirodzenou komunikáciou sa stávajú jazykovo pohotovejšími a skôr v sebe začínajú budovať pochopenie pre kultúrnu rôznorodosť iných krajín, ale aj špecifiká krajiny vlastnej. Deti sú vedené k uvedomeniu si samostatnosti, k viere vo vlastné sily, sebaistote a schopnosti otvorene prejaviť svoje myšlienky. ˝

 

hovorí zakladateľka ELC
Dr. Silvia Kalapošová