ŠPECIALIZOVANÉ STREDISKO VYUČOVANIA ANGLICKÉHO JAZYKA PRE DETI

Jazykové centrum pre deti – English Learning Centre Košice má za sebou už veľmi dlhú cestu. Vzniklo v roku 1990 ako v tom čase prvé a jediné súkromné stredisko tohto druhu na Slovensku, ktoré podchytilo vzdelávanie detí od 2- 15 rokov aj v inom ako rodnom jazyku, konkrétne v jazyku anglickom.

Špecifikum strediska spočíva v tom, že cudziemu jazyku – angličtine sa deti učia prirodzene a rozvíjajú ju podobne ako svoj materinský jazyk. Na jazykovej výučbe sa podieľajú okrem kvalifikovaných slovenských učiteľov aj učitelia zo zahraničia.

Prví z nich prišli z Veľkej Británie už v roku 1991 a podieľali sa na otvorení prvej anglickej škôlky v Košiciach v Zuzkinom parku 2.

Nesmierna vďaka patrí najmä Joanne Burch, Clare Hunton, Sharon Middleton, Sare Duddridge a Penny Szentkuti .

Tieto učiteľky som pozvala z Veľkej Británie, pretože som bola a stále som presvedčená, že najlepšie sa človek naučí ovládať cudzí jazyk keď je mu sprostredkovaný tými, pre ktorých je jazykom materinským, prípadne ak sa pohybuje v prostredí, kde sa ním bežne hovorí a to pokiaľ možno už od narodenia.

Keďže v Európe nie je ničím neobvyklým, že deti hovoria minimálne dvoma jazykmi, rozhodla Košice som sa podobné podmienky pre deti vytvoriť aj vo vlastnom zariadení.

Od roku 1991 sa deti navštevujúce ELC mohli a naďalej aj môžu vzdelávať v jazyku anglickom prirodzene, v každodennej komunikácii, ale aj prostredníctvom piesní, básní, pohybových aktivít, výtvarných či pracovných aktivít a hier.

Deti aj učitelia majú k dispozícii autentické cudzojazyčné materiály – anglické knihy, hry, hudobné nahrávky, CD či DVD záznamy ale aj interaktívnu tabuľu a PC didaktické hry.

Po skončení predškolského vzdelávania môžu deti kontinuálne pokračovať v štúdiu angličtiny v ELC anglických kluboch s prípravou na cambridgeské skúšky a ukončiť vzdelávanie u nás Cambridge Young Learners Tests alebo Cambridge ESOL Tests.

Certifikáty získané absolvovaním ESOL Cambridge Tests sú medzinárodne akceptovanými certifikátmi o úrovni znalosti anglického jazyka /viď. European Frame of Languages/ a na Slovensku sa poniektoré rovnajú anglickej maturite.

Skúste to a objavte čaro anglického jazyka spolu s nami.

Prajem Vám na tejto ceste veľa úspechov a radosti.

Dr. Kalapošová Silvia, zriaďovateľka

  • Vyše 25 ročná tradícia

  • Ocenenie Európskou značkou

    ELC disponuje rokmi overenou metodikou pre výučbu cudzieho jazyka, ocenenou Európskou značkou v roku 2003 Európskou komisiou pre vzdelávanie a Ministrom školstva SR.

  • Unikátna metodika

    V rámci projektu VELL / Development of Methodology of Very Early Language Learning /, podporovaného Európskou komisiou v rokoch 2008 – 2009 bola spolu s projektovými partnermi vypracovaná unikátna metodika pre výučbu cudzích jazykov v rannom veku dieťaťa.

    Metodika pozostáva z učiteľskej a  rodičovskej príručky, videa, dvoch pracovných zošitov a CD. Metodika bola pilotovaná v štyroch krajinách Európy – Česká republika, Taliansko, Slovensko a Nemecko.