Loading...

ELC Košice pracuje s kvalifikovanými slovenskými učiteľmi a anglickými lektormi, ktorí môžu pracovať na nasledujúcich pozíciach:

Aktívna znalosť jazyka anglického doložená medzinárodnými skúškami

Kritéria stanovené vo Vyhláške MŠ č.437/2009 v znení neskorších predpisov

Príloha č. 1 k vyhláške č. 437/2009 Z. z.
KVALIFIKAČNÉ PREDPOKLADY A OSOBITNÉ KVALIFIKAČNÉ POŽIADAVKY PRE
JEDNOTLIVÉ KATEGÓRIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV PODĽA DRUHUA TYPU
ŠKOLY ALEBO ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA
Časť I. Učiteľ materskej školy
Kvalifikačné predpoklady
A. Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
1. v učiteľskom študijnom programe v študijnom odbore predškolská a elementárna pedagogika
2. v študijnom odbore učiteľstvo pre materské školy
3. v študijnom odbore pedagogika, špecializácia školská alebo predškolská pedagogika bez
doplňujúceho pedagogického štúdia
4. v študijnom odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov s aprobačným predmetom
pedagogika – psychológia a jednoročné špecializačné inovačné štúdium v odbore predškolská
pedagogika
5. v študijnom odbore učiteľstvo pre školy II. cyklu, aprobačné predmety pedagogika – psychológia
alebo pedagogika a špecializačné štúdium v odbore predškolská pedagogika
6. v študijnom odbore učiteľstvo pre špeciálne materské školy
7. v študijnom odbore predškolská pedagogika a pedagogika telesne postihnutých, chorých a
zdravotne oslabených
8. v študijnom odbore predškolská pedagogika a pedagogika sluchovo postihnutých
9. v študijnom odbore predškolská pedagogika a pedagogika zrakovo postihnutých
10. v študijnom odbore predškolská pedagogika a učiteľstvo pre 1. stupeň základnej školy
11. v študijnom odbore učiteľstvo pre materské školy alebo v študijnom odbore pedagogická škola
na strednej pedagogickej škole alebo na pedagogickej a sociálnej akadémii, alebo na pedagogickej a
kultúrnej akadémii v kombinácii s vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa v študijnom odbore
učiteľstvo pre 1. stupeň základnej školy
B. Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
1. v učiteľskom študijnom programe v študijnom odbore predškolská a elementárna pedagogika
2. v študijnom odbore učiteľstvo pre materské školy a bakalársky študijný program v odbore tvorivá
dramatika
C. Úplné stredné odborné vzdelanie
1. v študijnom odbore učiteľstvo pre materské školy
2. v študijnom odbore učiteľstvo pre materské školy v kombinácii s iným odborom vzdelávania
3. v študijnom odbore pedagogická škola
4. v študijnom odbore učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo
5. záverečná skúška na pedagogickej škole pre vzdelanie učiteliek materských škôl s doložkou o
odbornej spôsobilosti po ročnej riadenej praxi
6. maturitná skúška z 1-ročného nadstavbového štúdia pre materské školy
7. záverečná skúška na pedagogickom gymnáziu pre učiteľky materských škôl
8. v študijnom odbore vychovávateľstvo a doplnková maturitná skúška v študijnom odbore
učiteľstvo pre materské školy
9. 2-ročný ústav pre učiteľky materských škôl alebo externé štúdium na tejto škole ukončené
skúškou spôsobilosti
10. skúška spôsobilosti pre materské školy
11. maturitná skúška na strednej škole doplnená pomaturitným kvalifikačným štúdiom študijného
odboru učiteľstvo pre materské školy alebo pedagogická škola, alebo učiteľstvo pre materské školy
a vychovávateľstvo
12. úplné stredné vzdelanie a doplňujúce pedagogické štúdium predškolskej pedagogiky
13. na jazykovú prípravu v cudzom jazyku v materských školách aj absolvovanie študijného odboru
učiteľstvo pre materské školy alebo pedagogická škola alebo učiteľstvo pre materské školy a
vychovávateľstvo a absolvovanie štátnej jazykovej skúšky na štátnej jazykovej škole alebo
jazykovej škole, ktorá má na to oprávnenie

Štátna skúška z jazyka anglického alebo živnostenský list na výkon činnosti: vyučovanie anglického jazyka

Súkromná materská škola
Starozagorská 8, 040 23 Košice, IČO: 45008086
www.elc.sk  sukromnamaterskaskola.elc@gmail.com

Košice, 16.5.2019
Oznámenie o vyhlásení výberového konania

Súkromná materská škola v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
v y h l a s u j e
výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/riaditeľky
Súkromnej materskej školy, Starozagorská 8, 040 23 Košice

Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer
Predpokladaný nástup: 1.7.2019
Mzdové ohodnotenie: v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Zákonníka práce.

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:
1.    osobitné kvalifikačné požiadavky uchádzača na vykonávanie funkcie riaditeľa školy podľa zákona NR SR č.317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov,
2.    najmenej 5 rokov pedagogickej praxe,
3.    absolvovanie 1. atestácie, (1.kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady),
4.    bezúhonnosť,
5.    zdravotná spôsobilosť
6.    aktívne znalosť anglického jazyka

Zoznam požadovaných dokladov:
–    písomná prihláška do výberového konania,
–    overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
–    štruktúrovaný profesijný životopis,
–    doklad o absolvovaní 1. atestácie, alebo jej náhrady,
–    doklad o dĺžke pedagogickej praxe,
–    písomne spracovaná koncepcia rozvoja školy,
–    lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon funkcie riaditeľa/riaditeľky,
–    písomný  súhlas  so  spracovaním  osobných  údajov  na  účely  výberového  konania  v zmysle zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Uchádzači, ktorí splnia kvalifikačné predpoklady a požiadavky, budú pozvaní na výberové konanie, o ktorom mieste a čase budú informovaní vopred, a to najneskôr 7 dní pred začatím výberového konania.

Prihlášky spolu s požadovanými dokladmi,  v súlade  s kvalifikačnými  predpokladmi a požiadavkami, doručte osobne do Súkromnej materskej školy, alebo poštou na adresu: Súkromná materská škola, Starozagorská 8, 040 23 Košice.
Obálku označte heslom: „Výberové konanie RSMŠ – neotvárať!“ Uzávierka prijímania obálok je do 15.06.2019.
Prihlášky doručené po určenom termíne nebudú zaradené do výberového konania.
Prihlášky ku ktorým nebudú priložené doklady požadované v tomto oznámení do začiatku výberového konania nebudú akceptované a vyradia sa.

Marek Kalapoš
konateľ zriaďovateľa