ELC Košice pracuje s kvalifikovanými slovenskými učiteľmi a anglickými lektormi, ktorí môžu pracovať na nasledujúcich pozíciach:

Aktívna znalosť jazyka anglického doložená medzinárodnými skúškami

Kritéria stanovené vo Vyhláške MŠ č.437/2009 v znení neskorších predpisov

Príloha č. 1 k vyhláške č. 437/2009 Z. z.
KVALIFIKAČNÉ PREDPOKLADY A OSOBITNÉ KVALIFIKAČNÉ POŽIADAVKY PRE
JEDNOTLIVÉ KATEGÓRIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV PODĽA DRUHUA TYPU
ŠKOLY ALEBO ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA
Časť I. Učiteľ materskej školy
Kvalifikačné predpoklady
A. Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
1. v učiteľskom študijnom programe v študijnom odbore predškolská a elementárna pedagogika
2. v študijnom odbore učiteľstvo pre materské školy
3. v študijnom odbore pedagogika, špecializácia školská alebo predškolská pedagogika bez
doplňujúceho pedagogického štúdia
4. v študijnom odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov s aprobačným predmetom
pedagogika – psychológia a jednoročné špecializačné inovačné štúdium v odbore predškolská
pedagogika
5. v študijnom odbore učiteľstvo pre školy II. cyklu, aprobačné predmety pedagogika – psychológia
alebo pedagogika a špecializačné štúdium v odbore predškolská pedagogika
6. v študijnom odbore učiteľstvo pre špeciálne materské školy
7. v študijnom odbore predškolská pedagogika a pedagogika telesne postihnutých, chorých a
zdravotne oslabených
8. v študijnom odbore predškolská pedagogika a pedagogika sluchovo postihnutých
9. v študijnom odbore predškolská pedagogika a pedagogika zrakovo postihnutých
10. v študijnom odbore predškolská pedagogika a učiteľstvo pre 1. stupeň základnej školy
11. v študijnom odbore učiteľstvo pre materské školy alebo v študijnom odbore pedagogická škola
na strednej pedagogickej škole alebo na pedagogickej a sociálnej akadémii, alebo na pedagogickej a
kultúrnej akadémii v kombinácii s vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa v študijnom odbore
učiteľstvo pre 1. stupeň základnej školy
B. Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
1. v učiteľskom študijnom programe v študijnom odbore predškolská a elementárna pedagogika
2. v študijnom odbore učiteľstvo pre materské školy a bakalársky študijný program v odbore tvorivá
dramatika
C. Úplné stredné odborné vzdelanie
1. v študijnom odbore učiteľstvo pre materské školy
2. v študijnom odbore učiteľstvo pre materské školy v kombinácii s iným odborom vzdelávania
3. v študijnom odbore pedagogická škola
4. v študijnom odbore učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo
5. záverečná skúška na pedagogickej škole pre vzdelanie učiteliek materských škôl s doložkou o
odbornej spôsobilosti po ročnej riadenej praxi
6. maturitná skúška z 1-ročného nadstavbového štúdia pre materské školy
7. záverečná skúška na pedagogickom gymnáziu pre učiteľky materských škôl
8. v študijnom odbore vychovávateľstvo a doplnková maturitná skúška v študijnom odbore
učiteľstvo pre materské školy
9. 2-ročný ústav pre učiteľky materských škôl alebo externé štúdium na tejto škole ukončené
skúškou spôsobilosti
10. skúška spôsobilosti pre materské školy
11. maturitná skúška na strednej škole doplnená pomaturitným kvalifikačným štúdiom študijného
odboru učiteľstvo pre materské školy alebo pedagogická škola, alebo učiteľstvo pre materské školy
a vychovávateľstvo
12. úplné stredné vzdelanie a doplňujúce pedagogické štúdium predškolskej pedagogiky
13. na jazykovú prípravu v cudzom jazyku v materských školách aj absolvovanie študijného odboru
učiteľstvo pre materské školy alebo pedagogická škola alebo učiteľstvo pre materské školy a
vychovávateľstvo a absolvovanie štátnej jazykovej skúšky na štátnej jazykovej škole alebo
jazykovej škole, ktorá má na to oprávnenie

Štátna skúška z jazyka anglického alebo živnostenský list na výkon činnosti: vyučovanie anglického jazyka